ثبت ناممحاسبه قیمت در سفارش اول:(۱۰ درصد تخفیف بیشتر)
5 تا 20 سیمکارت قیمت هر سیمکارت 24 دلار
21 تا 50 سیمکارت قیمت هر سیمکارت 21 دلار
51 سیمکارت تا 100 سیمکارت قیمت هر سیمکارت 18 دلار
101 سیمکارت تا 500 سیمکارت قیمت هر سیمکارت 15 دلارسوالات متداول
محاسبه قیمت سفارش های بعد:

10 تا 20 سیمکارت قیمت هر سیمکارت 27 دلار
21 تا 50 سیمکارت قیمت هر سیمکارت 24 دلار
51 سیمکارت تا 100 سیمکارت قیمت هر سیمکارت 21 دلار
101 سیمکارت تا 500 سیمکارت قیمت هر سیمکارت 18 دلار